PNVT

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại Đắk Lắk được quy định trong nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 14 tháng 12 năm 2016, quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk …