Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh Tế (Đà Nẵng)
University of Economics
71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
71 Ngu Hanh Son Street, Bac My An, Ngu Hanh Son, Danang