Đà Nẵng

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh) :
University of Economics
Địa chỉ:
71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh:
71 Ngu Hanh Son Street, Bac My An, Ngu Hanh Son, Danang
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown